در این ویدئو نحوه ی گونه گذاری را به نمایش گذاشته ایم.